โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

___________________________________

ศาสนาคริสต์ Christ-ppt
ศาสนาคริสต์

ศาสนาพราหมณ์ Hindu-ppt
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ศาสนาอิสลาม Muslim-ppt
ศาสนาอิสลาม

ศาสนาสิกข์ Sikh-ppt
ศาสนาสิกข์

 

Advertisements